Follow Us:

Web Sitesi Aydınlatma Metni

Bionorm Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve bu konuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) başta olmak üzere yürürlükte olan kanunlar ile uyum içerisinde kişisel verilerinizin işlenmesine önem veriyoruz.

VERİ SORUMLUSU

Türk kanunları uyarınca kurulmuş, ITOB Org. San. Bölg. 10025 Sok. No:1 Tekeli-Menderes, İzmir/Türkiye adresinde mukim, 0176072845200001 Mersis Numaralı Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi işlemektedir.

İŞLEME AMAÇLARI

Şirket tarafından toplanacak kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde (i) Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, (ii) Ürünlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi ve (iii) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (iv) Talep/Şikayetlerin takibi amaçları ile işlenecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Web sitemiz aracılığı ile Şirket tarafından iletişim formu ile toplanacak kişisel verileriniz yurt içerisinde sunucularda tutulmaktadır. Bu kapsamda yurt dışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır. Toplanacak kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar kapsamında çalışmakta olduğumuz bilgi işlem tedarikçileri ile ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Web sitemiz ve çerezler aracılığı ile toplanan kişisel verileriniz ise açık rızanıza binaen Google ile paylaşılacaktır. Detaylı bilgi için Web Sitemizde mevcut Çerezlere Dair Aydınlatma Metni’nimizi inceleyebilirsiniz. Yukarıda bahsedilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda sayılan amaçlarla işleyeceğimiz kişisel verileriniz, elektronik ortamda elde edilebilmektedir. www.bio-norm.com web sitemizde çerezler aracılığı ile toplanacak kişisel verileriniz, web sitemizde mevcut Çerezlere Dair Aydınlatma Metni’nde detaylıca açıklandığı üzere; Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza vermeniz halinde işlenecektir. Yine web sitemizdeki “Contact Us” kısmı aracılığı ile form doldurarak tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca ilgili kişilerin hakları aşağıdaki şekildedir: Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
– Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için Veri sorumlusu Şirket’e başvuru yapabilirsiniz. Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzu, kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile:
1- Şirket’in ITOB Org. San. Bolg. 10025 Sok. No:1 Tekeli-Menderes, İzmir/Türkiye adresine bizzat gelerek,
2- Web Sitemizde mevcut Başvuru Formu ile ve noter kanalı aracılığı ile iadeli taahhütlü posta yoluyla ITOB Org. San. Bolg. 10025 Sok. No:1 Tekeli-Menderes, İzmir/Türkiye adresine göndererek,
3- KEP adresi aracılığı ile, talebinizi açık şekilde belirterek ve Başvuru Formu’nu mailin ekine ekleyerek Şirket’in bionorm@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla yapabiliriniz.